موتور آسانسور سیکور mr14 AC2

استاتیک لود: 3300
توان موتور:  8 kw
وزن: 250kg
ratio 1.45, 2.53